Læreplanmål for leirskoleoppholdet

Naturfag

Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet.

Gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap.

Gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne himmellegemer i universet.


Kunst og håndverk

Bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte.

Utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst.

Bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider.


Musikk

Øve inn og framføre sang og musikk, i samspill eller individuelt.

Samfunnsfag

Utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påvirket og påverker demografi, levekår og bosetningsmønstre.

Utforske hovedtrekk ved historien til samene og de nasjonale minoritetene i Norge.


Våre mål

Vi vil prøve å hjelpe elevene til å utvide sine grenser for det de trur de kan klare å våge.

Undervisningen på leirskolen vil i svært stor grad være praktisk, elevene skal lære ved å gjøre.

Elevene skal oppleve glede.

Eleven skal oppleve fysisk, psykisk og sosial mestring.

Når vi får unge til å bli glade i naturen så vil de ønske å ta vare på naturen og komme tilbake til den.

Elevene skal bli kjent med natur og næring på stedet. De får formidlet lokalhistorie og tradisjoner av lærerne gjennom fortellermetoder.

Gjennom undring vil vi skape lærelyst.